kwartalnik rzut

REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU I ŚWIADCZONYCH USŁUG

§ 1

DEFINICJE

„Cena” oznacza cenę danego Produktu lub Usługi, znajdującą się w jego opisie. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT. Cena Produktu lub Usługi nie zawiera kosztów dostawy.

„Darczyńca” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przekazującą za pośrednictwem Serwisu Darowiznę na rzecz Fundacji.

„Darowizna” oznacza darowiznę w rozumieniu prawa powszechnego, stanowiącą kwotę pieniężną przekazaną dobrowolnie przez Darczyńcę na rzecz działalności statutowej Fundacji.

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).

„Formularz Zamówienia” oznacza usługę świadczoną przez Fundację za pośrednictwem Serwisu w trakcie składania Zamówienia, polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie wyboru oraz złożenie Zamówienia Produktów lub Usług oraz określenie niektórych warunków sprzedaży, w szczególności sposobu płatności oraz dostawy. Złożenie Zamówienia Produktów lub Usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz deklaracji Polityki Prywatności, stanowiącego integralną część Umowy.

„Fundacja” oznacza Fundację Elewacja z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ksawerów 30/105, 02-656, NIP 521 366 22 42, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000488790; e-mail: redakcja@kwartalnikrzut.pl.

„Klient” oznacza osobę korzystającą z Serwisu zarówno jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

„Konsument” oznacza Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

„Konto” oznacza profil internetowy Klienta stanowiący wydzielony element Serwisu udostępniany Klientowi po autoryzacji. Autoryzacja odbywa się poprzez podanie właściwego hasła i identyfikatora (adres e-mail podany w procesie rejestracji), definiowanych przez Klienta przy zakładaniu profilu w Serwisie. Konto jest niezbędne do zarządzania informacjami dotyczącymi Klienta oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych przypisywanych Klientowi, możliwych do wykonania za pośrednictwem Konta, w szczególności związanych ze złożeniem Zamówienia.

„Kwartalnik RZUT”,„RZUT” oznacza czasopismo – „kwartalnik architektoniczny RZUT”, dostępne w ofercie znajdującej się w Serwisie, którego wydawcą jest Fundacja.

„Prenumerata” oznacza formę sprzedaży Kwartalnika RZUT zapewniającą Klientowi dostarczenie kolejnych numerów w okresie wybranym przez Klienta.

„Produkty i Usługi” oznaczają produkty i usługi oferowane przez Fundację za pośrednictwem Serwisu, będące przedmiotem Umów, w tym Prenumerata papierowa i Prenumerata cyfrowa.

„Przedpłata” oznacza wariant płatności za Prenumeratę papierową lub Prenumeratę cyfrową, w którym Klient dokonuje płatności z góry za wybrany wariant Prenumeraty.

„Regulamin” oznacza niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy i będący jej integralną częścią.

„Serwis” oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.kwartalnikrzut.pl, którego właścicielem i administratorem jest Fundacja, umożliwiający Klientom zamówienie Produktów i Usług oraz ich realizację, a także przekazywanie Darowizn na rzecz Fundacji.

„Umowa” oznacza umowę sprzedaży Produktów lub umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, zawieraną pomiędzy Fundacją a Klientem w momencie potwierdzenia przez Fundację przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta.

„Użytkownik” oznacza wskazaną przez Klienta osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która będzie korzystać z Prenumeraty cyfrowej i której dane zostaną zakodowane dla celów Prenumeraty. Użytkownikiem może być sam Klient.

„Strona” oznacza Fundację lub Klienta.

„Strony” oznaczają Fundację i Klienta.

„Zamówienie” oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu.

§ 2

UTWORZENIE KONTA

1. W celu utworzenia Konta należy wybrać produkty lub usługi oraz przejść do finalizacji zamówienia.

1.1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Serwisu poprzez wprowadzenie wymaganych, wymienionych na ekranie danych. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie nieprawidłowych danych w procesie tworzenia Konta;

1.2. zapoznać się i zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola “Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie tworzenia Konta;

1.3. zaakceptować zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację oraz potwierdzić zapoznanie się z Polityką Prywatności Fundacji. Akceptacja regulaminu wiąże się równocześnie z akceptacją warunków Polityki Prywatności;

1. 4. zaakceptować otrzymywanie od Fundacji informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie tworzenia Konta.

2. Aktywacja Konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na podany w procesie rejestracji adres e-mail.

3. Klient może posiadać tylko jedno Konto.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania dokonywane za pośrednictwem Konta.

5. Zabronione jest wykorzystywanie Konta do wprowadzania treści o charakterze bezprawnym. Klient przyjmuje do wiadomości, że majątkowe prawa autorskie do materiałów udostępnianych mu w ramach świadczonych Usług przysługują Fundacji lub osobom trzecim, w związku z tym Klient nie jest upoważniony do korzystania z nich w sposób naruszający te prawa, poza przypadkami dopuszczalnymi przez właściwe przepisy.

6. Fundacja zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania dostępu do Konta lub do wybranych Produktów lub Usług w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone. Fundacja może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta, po dokonaniu której Klient natychmiast odzyskuje dostęp do Konta.

7. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

§ 3

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Pełna funkcjonalność Serwisu dostępna jest wyłącznie po zalogowaniu się do Konta poprzez stronę internetową: www.kwartalnikrzut.pl.

2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu możliwe jest na urządzeniu końcowym posiadającym dostęp do sieci Internet, wyposażonym w jedną z poniższych przeglądarek internetowych:

2.1. Microsoft Internet Explorer wersje od 10.0

2.2. Mozilla Firefox wersje od 30

2.3. Google Chrome wersje od 28.0

2.4. Opera wersje od 11.0

2.5. Apple Safari wersje od 5.0

3. W celu umożliwienia prawidłowego korzystania z Serwisu przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę plików cookies oraz JavaScript.

4. Fundacja zapewnia możliwość korzystania z Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych (telefon, tablet). Logowanie do Serwisu za pośrednictwem urządzeń mobilnych powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu.

§ 4

ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Złożenie Zamówienia możliwe jest zarówno  po utworzeniu i zalogowaniu się do Konta, jak i bez zakładania konta. Tego wyboru dokonuje się przed sfinalizowaniem zamówienia.

3. Zamówienie składane jest poprzez wskazanie Produktu lub Usługi objętych Zamówieniem, sposobu płatności oraz uzupełnienie niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia, tj.:

3.1. adresu e-mail oraz numeru telefonu;

3.2. imienia, nazwiska i adresu do doręczeń (ulica, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

3.3. firmy, jej adresu i numeru NIP – w przypadku chęci otrzymania faktury przez Klienta; a następnie potwierdzenie Zamówienia. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych informacji i danych Fundacja może zwrócić się do Klienta o ich uzupełnienie lub skorygowanie.

4. Przyjęcie Zamówienia przez Fundację potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany na Koncie.

5. Umowa zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Fundację przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z ust. 3 powyżej. Realizacja Zamówienia następuje, w zależności od wybranego sposobu płatności, tj. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Fundacji bądź otrzymaniu przez Fundację potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisów płatniczych (PayU).  

6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu oraz

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 powyżej.

7. Szczegóły Umowy są dodatkowo utrwalone  i zabezpieczone w systemie informatycznym Serwisu.

§ 5

PŁATNOŚCI

1. Płatności za Produkty i Usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane jako płatności elektroniczne, przelewy tradycyjne oraz płatności kartą debetową bądź kredytową za pośrednictwem serwisu PayU. Dostępne w danym momencie sposoby płatności określone są w Serwisie w momencie finalizacji zamówienia i mogą wymagać akceptacji regulaminu Serwisu oraz operatorów płatności.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU, w wariancie Przedpłaty. W wypadku wyboru Przelewu Tradycyjnego jako sposobu płątności klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W wypadku wyboru jednej z opcji płatności za pośrednictwem operatora PayU termin płatności określony jest po jego stronie. 

§ 6

PRODUKTY I USŁUGI

1. W ramach Usług dostępnych w Serwisie, Fundacja świadczy na rzecz Klientów usługi związane z założeniem i administrowaniem Kontem oraz Formularzem Zamówienia.

2. W ramach Produktów dostępnych w Serwisie, Fundacja oferuje poszczególne numery Kwartalnika Architektonicznego RZUT, notesy oraz Prenumeratę papierową Kwartalnika RZUT do wyczerpania zapasów. Aktualna oferta Produktów i Usług dostępna jest w Serwisie.

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI

1. Zasady ogólne:

1.1. Fundacja dąży do utrzymania ciągłości funkcjonowania Serwisu. Odpowiedzialność Fundacji za niedostępność Serwisu spowodowaną czynnikami niezależnymi od Fundacji o charakterze technicznym lub w związku z działaniem bądź zaniechaniem osób trzecich jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Fundacji.

1.2. W przypadku zaistnienia zakłóceń technicznych działania Serwisu skutkujących brakiem dostępności Serwisu, Fundacja podejmie wszelkie działania mające na celu niezwłoczne usunięcie awarii oraz jej ewentualnych negatywnych skutków zgodnie z polityką bezpieczeństwa Fundacji.

2. Postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami:

2.1. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Fundacja ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

2.2. Z chwilą wydania przez Fundację Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Fundacja w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2.3. W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego Konsumentem za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

2.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Fundacji z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

2.5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Fundacja może wypowiedzieć Umowę oraz zaprzestać świadczenia usług wskazanych w § 6 ust. 1 Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w formie dokumentowej.

2.6. Odpowiedzialność Fundacji w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty 1 500 zł (tysiąca pięciuset złotych). Fundacja ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

2.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Fundacją a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.

§ 8

ODSTĄPIENIE OD LUB ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa pomiędzy Konsumentem a Fundacją wygasa wskutek:

1.1. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Konsumenta lub Fundację za 30-dniowym terminem wypowiedzenia, przy czym w przypadku wypowiedzenia Umowy dotyczącej Prenumeraty w wariancie Przedpłaty Użytkownikowi zostanie zwrócona część zapłaconej ceny – proporcjonalnie do okresu korzystania z Prenumeraty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dezaktywacji Prenumeraty. 

1.2. wypowiedzenia przez Fundację Umowy w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

2. Fundacji przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Fundacji.

3. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Fundację ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Fundację:

3.1. podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta;

3.2. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich;

3.3. podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu;

3.4. podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Fundacji;

3.5. bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 Dni Roboczych na usunięcie naruszeń. Postanowienia ust. 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

4. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Fundacji przysługuje prawo do wprowadzenia blokady Konta z powodu przyczyn wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu lub w przypadku gdy Fundacja podejrzewa, że z Konta korzysta osoba nieupoważniona przez Klienta.

5. Ustanowienie blokady Konta uniemożliwia zalogowanie się na Konto i korzystanie z jego funkcjonalności. W celu usunięcia blokady Klient powinien skontaktować się z Fundacją. Fundacji przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w § 8 ust. 3 Regulaminu lub usunięciu naruszeń – według wyboru Fundacji.

6. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Fundacji w związku z zablokowaniem Konta.

7. Z uwagi na charakter Usług świadczonych na rzecz Konsumentów, Klienci będący Konsumentami, wraz z potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem płatności mogą wyrazić zgodę na udostępnienie Usług i Produktów przed upływem 14 dni i rezygnują tym samym z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni.

8. W przypadku braku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni (w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość) Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny, w takim wypadku Fundacja z uwagi na charakter Usług świadczonych na rzecz Konsumentów zwróci część lub całość kosztów, odpowiadających cenie za materiały nieudostępnione w ramach Prenumeraty papierowej, bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone;

8.1. Pisemnie na adres: Fundacja Elewacja z  siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 30/105, 02-656;

8.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@kwartalnikrzut.pl.

9. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

11. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, a w zakresie Prenumeraty papierowej – ze skutkiem na przyszłość.

12. Fundacja ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie oraz w przypadku Prenumeraty papierowej z wyjątkiem kosztu za już dostarczone lub wysłane do Konsumenta numery Kwartalnika RZUT. Fundacja dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. W przypadku zakupu Prenumeraty papierowej Konsument nie ma obowiązku zwrotu już dostarczonych numerów Kwartalnika RZUT.

14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Fundacja nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 9

REKLAMACJE

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Fundację należy zgłaszać na adres elektroniczny: zamowienia@kwartalnikrzut.pl. Każdorazowo zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji, jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Fundacja udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Odbiorcy o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.

2. Postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów będących Konsumentami:

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Fundacji względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

2.2. Fundacja obowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

2.3.1. pisemnie na adres:
Fundacja Elewacja z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Ksawerów 30/105, 02-656, 

2.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@kwartalnikrzut.pl.

2.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Fundację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych  z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.5. Fundacja ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Fundacji w powyższym terminie oznacza, że Fundacja uznała reklamację za uzasadnioną.

2.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Fundację do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Fundacji, Klient zostanie poproszony przez Fundację o dostarczenie Produktu na koszt Fundacji na adres ul. Ksawerów 30/105, 02-656, Warszawa.

2.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w ust. 2.6 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Fundacji do reklamacji Klienta, o którym mowa w ust. 2.5 powyżej oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Fundacji usunięcia wady, o którym mowa w art. 5611 Kodeksu cywilnego.

§ 10

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

1. Serwis umożliwia przekazywanie Darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji.

2. Przekazanie Darowizny za pośrednictwem Serwisu nie wymaga utworzenia Konta zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego Regulaminu.

3. Darczyńca ma prawo wyboru:

3.1. kwoty Darowizny, jako wielokrotność wartości 2, 5, 10, 20, 50 i 100zł.

3.2. sposobu uiszczenia płatności z tytułu Darowizny spośród tych dostępnych w Serwisie

4. Do sposobu uiszczania płatności § 5 niniejszego Regulamin stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1.3.

§ 11

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Klienta w procesie zakładania Konta oraz korzystania z Serwisu jest Fundacja. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, wykonania Umowy, w celach analitycznych i statystycznych oraz innych celach zgodnych z właściwymi przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich podania może to w niektórych przypadkach powodować brak możliwości korzystania z Usług.

2. Fundacja zapewnia, że wypełnia wszelkie obowiązki wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r., w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych i ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Fundacja wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

3. Klient został poinformowany i akceptuje, że adresy poczty elektronicznej udostępniane są na rzecz Fundacji w procesie rejestracji Konta przez Klienta dla zapewnienia możliwości komunikacji za pośrednictwem Serwisu, jak również przesyłania Klientowi przez Fundację drogą elektroniczną informacji handlowych, w tym ofert i innych podobnych komunikatów związanych z Usługami lub Produktami dostarczanymi przez Fundację.

4. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych przez podmioty współpracujące z Fundacją w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.

5. Niezależnie od powyższych postanowień Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, które nie stanowią danych osobowych, zgromadzonych przez Fundację za pośrednictwem Serwisu, dla celów statystycznych i analitycznych.

6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Fundacja może dokonać zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta, chyba, że wprowadzenie zmian związane jest z wejściem w życie nowych przepisów prawnych oraz uchyleniem lub zmianą przepisów prawnych już obowiązujących mających wpływ na świadczenie Usług lub dostarczanie Produktów przez Fundację lub funkcjonowanie Serwisu, dostosowanie Regulaminu do koniecznych zmian wprowadzanych w systemie informatycznym jak również związanych ze zmianą zakresu świadczonych Usług.

2. Fundacja każdorazowo informuje o dokonaniu zmian w Regulaminie publikując go na stronie lub wysyłając informację na adres e-mail Klienta z linkiem do strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.

3. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek po upływie czternastu dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu Klienta będącego stroną Umowy, chyba, że Klient przed upływem tego terminy wypowie Umowę pisemnie lub w formie oświadczenia przesłanego na adres zamowienia@kwartalnikrzut.pl

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

5. Fundacja nie przenosi na Klienta jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi na Klienta praw majątkowych i nie udziela licencji dorozumianych. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Fundację, w szczególności znaki towarowe, mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie za uprzednią zgodą Fundacji wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

6. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Fundacja może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Klienta niebędącego Konsumentem.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.09.2020 r. Ostatnia aktualizacja : 23.09.2020 r.

§ 13

PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

1. Prawem właściwym dla Umów pomiędzy Klientami a Fundacją, której przedmiotem są Produkty lub Usługi dostarczane przez Fundację na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2. Wszelkie spory związane z usługami lub produktami dostarczanymi przez Fundację będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym Fundacja wyraża zgodę.

4. Użytkownik może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

5. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

OPIS OFERTY I WARUNKÓW UMOWY

Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. 

Prenumerata roczna (wydanie papierowe), to 4 kolejne numery kwartalnika. Przyjmujemy zamówienia od najnowszego numeru będącego w sprzedaży internetowej w chwili zakupu.

Prenumerata na prezent podlega takim samym zasadom jak powyżej opisane. Po zaksięgowaniu transakcji kupujący otrzymuje numer kuponu prezentowego wraz z instrukcją dotyczącą sposobu jego realizacji. Kupujący może wysłać tę instrukcję wraz z życzeniami samodzielnie do osoby obdarowanej lub zaznaczyć opcję z wysyłką maila automatycznego. W przypadku wybrania tego wariantu wysyłamy instrukcję wraz z wiadomością od darczyńcy i numerem kodu pod wskazany adres e-mail osoby obdarowanej natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty. Prezent należy odebrać w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. W przypadku, gdyby ważność kuponu wygasła prosimy o kontakt pod adres email: zamowienia@kwartalnikrzut.pl

Przesyłki wysyłamy najpóźniej 14 dni od daty zakupu. Liczba egzemplarzy  jest ograniczona, dlatego prowadzimy sprzedaż do wyczerpania zapasów.